Πρώτες Βοήθειες Φούρνων Ατμού

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 523 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για το Miele φούρνο ατμού σας.

Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή
Ελέγχετε, αν έχει πέσει η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο για 1 λεπτό, δηλαδή:

  • κλείνετε την αντίστοιχη ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα ή την αφαιρείτε (αν είναι βιδωτή) ή
  • κλείνετε το διακόπτη προστασίας διαρροών (FI)

Ακόμη και μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής ακούγεται ένας θόρυβος τουρμπίνας
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια τουρμπίνα που διοχετεύει τους υδρατμούς από το θάλαμο προς τα έξω. Η τουρμπίνα αυτή συνεχίζει τη λειτουργία της για λίγο χρονικό διάστημα ακόμη, μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής.

Η τοποθέτηση του δοχείου νερού στη θήκη του ή η αφαίρεση του γίνεται δύσκολα και μόνο κάτω από πίεση
Λιπαίνετε ελαφρά με υλικό σιλικόνης τη μόνωση στη βαλβίδα εισόδου του νερού στο δοχείο νερού, όπως περιγράφεται στο κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση / Μόνωση βαλβίδας εισόδου νερού" στις οδηγίες χρήσης.

Η φάση θέρμανσης διαρκεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα
Ελέγχετε τη βάση του δοχείου νερού. Αν έχουν δημιουργηθεί αρκετά άλατα, ελέγχετε τη σκληρότητα νερού που έχετε ρυθμίσει. Ρυθμίζετε αντίστοιχα την κατάλληλη σκληρότητα νερού για το νερό της περιοχής σας (βλέπε κεφ. "Ρυθμίσεις /  Σκληρότητα νερού" στις οδηγίες χρήσης) και κάνετε αφαίρεση αλάτων της συσκευής, όπως περιγράφεται στο κεφ. "Αφαίρεση αλάτων".

Η συσκευή μετά από μια μετακόμιση δεν περνάει από την φάση θέρμανσης στη φάση μαγειρέματος
Η συσκευή πρέπει να προσαρμοστεί στη διαφορετική θερμοκρασία βρασμού του νερού, όταν ο νέος χώρος τοποθέτησης διαφέρει από τον παλιό τουλάχιστον κατά 300 μέτρα υψόμετρο. Για το λόγο αυτό, διεξάγετε μια διαδικασία αφαίρεσης αλάτων (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση / Αφαίρεση αλάτων" στις οδηγίες χρήσης).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, βγαίνει ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα ατμού ή ατμοί από άλλα σημεία, εκτός από τα συνηθισμένα
Ελέγχετε,

  • αν είναι καλά κλειστή η πόρτα.
  • αν το λάστιχο μόνωσης πόρτας εφαρμόζει καλά. Αν χρειάζεται, το πιέζετε σε όλα τα σημεία του, έτσι ώστε να εφαρμόζει ομοιόμορφα.
  • αν το λάστιχο μόνωσης πόρτας παρουσιάζει ζημιά, π.χ. ρωγμές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί.

Η συσκευή τίθεται πάλι σε λειτουργία και ακούγεται ένας ήχος σφυρίγματος
Όταν κλείνει η πόρτα, μέσα στη συσκευή γίνεται μια εξισορρόπηση πίεσης, κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί ένας ήχος σφυρίγματος. Αυτό δεν είναι βλάβη.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα F σε συνδυασμό με έναν αριθμό
Αυτός ο συνδυασμός είναι ένδειξη βλάβης.

  • F 20: Η συσκευή δεν θερμαίνεται. Ελέγχετε καταρχήν, αν το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στη θήκη της συσκευής και διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
  • Αν στην αρχή της φάσης προθέρμανσης η θερμοκρασία του θαλάμου φούρνου δεν ανέβει μέσα σε 5 λεπτά γύρω στους 2 °C τουλάχιστο, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης. Αυτό μπορεί να συμβεί, π.χ. όταν μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων τροφίμων.
  • Λιπαίνετε τη μόνωση της βαλβίδας εισόδου νερού στο δοχείο νερού με το συνοδευτικό υλικό σιλικόνης, (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση / Δοχείο νερού / Μόνωση βαλβίδας εισόδου νερού" στις οδηγίες χρήσης).
Tags: