Πρώτες Βοήθειες Εστιών

Write By: admin Published In: Πρώτες βοήθειες Created Date: 2016-07-29 Hits: 1361 Comment: 0

Πρώτες βοήθειες για τις Miele εστίες σας.

Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή

  • Είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα συσκευής. Απενεργοποιείτε το κλείδωμα συσκευής (συνήθως κρατάτε πατημένο 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο με το λουκέτο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Κλείδωμα λειτουργίας / Κλείδωμα συσκευής" στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας)
  • Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. Ενεργοποιείτε την ασφάλεια
  • Πιθανόν να υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη. Αποσυνδέετε τη συσκευή για περίπου 1 λεπτό από το ηλεκτρικό δίκτυο, είτε κλείνοντας τον διακόπτη της αντίστοιχης ασφάλειας και αφαιρώντας εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια ή απενεργοποιώντας  τον διακόπτη-FI (Διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος). Αν και πάλι δεν λειτουργεί, τότε υπάρχει τεχνική βλάβη.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία η συσκευή, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη των εστιών μπροστά αριστερά "d" και μπροστά δεξιά "E". Οι εστίες δεν θερμαίνονται.
Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Demo. Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Demo (βλέπε κεφ. "Προγραμματισμός" στις οδηγίες χρήσης)

Η συσκευή σταματά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Πιθανόν η εστία να λειτουργούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να θέσετε και πάλι την εστία σε λειτουργία

Η θέρμανση μιας εστίας τίθεται σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.

  • Για τις βαθμίδες ισχύος 1 ως 8, αυτό δεν είναι βλάβη! Αυτός ο "συγχρονισμός" της θέρμανσης είναι φυσιολογικός. Προκύπτει από την ηλεκτρονική ρύθμιση της απόδοσης θέρμανσης.
  • Για τη βαθμίδα ισχύος 9 είναι βλάβη! Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση μιας εστίας. Μόλις κρυώσει το κεραμικό γυαλί, τίθεται πάλι η θέρμανση σε λειτουργία αυτόματα (βλέπε κεφ. "Προστασία από υπερθέρμανση" στις οδηγίες χρήσης).

Η συσκευή σταματά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρήσης και σε όλες τις ενδείξεις εστιών εμφανίζεται ένα F και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
Ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα, π.χ. από την επαφή με τα δάχτυλα, από τροφές που έχουν ξεχειλίσει κατά το μαγείρεμα και έχουν πέσει πάνω στα πλήκτρα ή από διάφορα αντικείμενα που έχετε ακουμπήσει πάνω τους. Καθαρίζετε τον πίνακα χειρισμού και απομακρύνετε τα αντικείμενα.

Μια ή περισσότερες ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας αναβοσβήνουν

  • Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και η εστία τέθηκε εκτός λειτουργίας.
  • Οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας ανάβουν, ενώ εσείς βρίσκεστε στον προγραμματισμό. Η ένδειξη αναβοσβήνει, μέχρι το μέγιστο υπόλοιπο θερμότητας να μειωθεί ή μέχρι να τεθεί η εστία σε λειτουργία.

Έχετε την εντύπωση ότι χρειάζεται πολύς χρόνος, μέχρι να αρχίσει να βράζει το περιεχόμενο του σκεύους μαγειρέματος
Μπορείτε να ελέγξετε την απόδοση μιας εστίας (βλέπε κεφ. "Έλεγχος απόδοσης εστιών" στις οδηγίες χρήσης).

Τα πλήκτρα αφής αντιδρούν υπερβολικά εύκολα ή δεν αντιδρούν καθόλου
Η ευαισθησία των πλήκτρων αφής έχει απορυθμιστεί. Αρχικά φροντίζετε, ώστε να μην πέφτει φως (φυσικό ή τεχνητό) απευθείας πάνω στη συσκευή, αλλά ούτε και το μέρος που βρίσκεται η συσκευή να είναι πολύ σκοτεινό. Προσέχετε, ώστε ολόκληρη η συσκευή και τα πλήκτρα αφής να μην καλύπτονται. Απομακρύνετε τα σκεύη μαγειρέματος και καθαρίζετε, αν χρειάζεται, τη συσκευή από υπολείμματα. Διακόπτετε την παροχή ρεύματος της συσκευής για περίπου 1 λεπτό.

Εμφανίζονται τα γράμματα F και E καθώς και κάποιοι αριθμοί
Μετά την ενεργοποίηση του Reset ή μετά από διακοπή ρεύματος, εμφανίζεται μια βλάβη ρύθμισης. Αν η ένδειξη δεν σβήσει μετά από 5 λεπτά, διακόπτετε την παροχή ρεύματος της συσκευής για περίπου 1 λεπτό.

Εμφανίζονται τα γράμματα F και E καθώς και οι αριθμοί 3 και 7
Η προστασία από υπερθέρμανση του πίνακα χειρισμού έχει ενεργοποιηθεί. Μόλις σβήσει το μήνυμα βλάβης, μπορείτε να θέσετε πάλι τη συσκευή σε λειτουργία

Tags: